Copyright © 2023. All Rights Reserved

Общи условия за ползване

Споразумение между потребителя и Buenas Ondas онлайн магазин

1. Страни по споразумението
2. Използване на услугата
3. Регистрация
4. Отговорности на потребителя
5. Защита на личните данни
6. Поръчки и условия за плащане
7. Цени на продуктите
8. Доставка
9. Рекламации
10. Промени в услугата и това споразумение
11. Юрисдикция и уреждане на спорове

1. Страни по споразумението
Това Споразумение с Потребителя (наричано по-нататък „Споразумението”) съдържа условията за използване на Buenas Ondas уеб услуга (наричана по-нататък „Услугата”), собственост на "Соул Елементс" ЕООД, (Наричан по-нататък „Доставчик на услуги”). Когато едно лице (наричано по-нататък  „Потребител”) завърши процеса по регистрация или поръча продукт/и, той или тя се съгласява с настоящото споразумение.

Данни за контакт на Доставчика на услуги:
"Соул Елементс" ЕООД
ул.Веслец 35, София, България

2. Използване на услугата

2.1.Услугата е предназначена за физически лица, институции и двужества, които се намират на територията на страните от Европейския съюз.

2.2. Политиката за връщане не се прилага за поръчки, направени от институции или дружества.

2.3. Потребителят трябва да бъде на осемнадесет или повече години, за да поръча продукти.

2.4. Всичко в Услугата, включително изображения, чертежи, звук, графики и текст, е защитено от eвропейското авторско право, както и от други закони и международни договори, уреждащи правото на собственост. Доставчикът на услуги Ви предоставя ограничено право на достъп за лична употреба на този сайт, а не за изтегляне, с изключение на случаите, когато конкретно сте поканени да изтеглите, нито да копирате, продавате или променяте която и да било част от този сайт без изричното писмено разрешение от Доставчика на услуги.

3. Регистрация

3.1.Потребителят може да се регистрирате чрез попълване на регистрационната форма и избор на потребителско име и парола. За да се регистрира Потребителят трябва да предостави неговото/нейното истинско име, адрес, телефонен номер/номер на мобилен телефон и е-мейл адрес. В допълнение към горепосочената информация, институционални и корпоративни клиенти трябва да включат ЕИК/БУЛСТАТ и номер по ДДС.

3.2. Чрез регистрацията си Потребителят  гарантира и декларира, че е прочел/а разпоредбите на настоящото споразумение, съгласява се с тези разпоредби и се задължава да спазва тези разпоредби.

3.3. Потребителят, поръчващ от името на дружество, гарантира и декларира, че той/тя има достатъчно правомощия да поръча въпросните стоки и да задължи дружеството с настоящото споразумение.

3.4. Регистрацията е безплатна.

4. Отговорности на потребителя

4.1.Потребителят поема отговорността за всички дейности, които се извършват под неговия/нейния профил или с неговата/нейната парола. Единствено Потребителят е отговорен за поддържане на сигурността на неговата/нейната парола.
4.2. Потребителят гарантира и декларира на Доставчика на услуги, че информацията, която той/тя предоставя по време на процеса по регистрация (както и всяко уведомление за промяна на тази информация) е вярна и точна.
4.3. Потребителят гарантира и декларира, че той/тя е на възраст над 18 години.

5. Защита на личните данни

5.1.Доставчикът на услуги се задължава да спазва поверителността на личните данни на Потребителя. Доставчикът на услуги е едноличен собственик на информацията, събрана чрез Buenas Ondas. Информацията се използва изцяло и само от нас, освен в случаите, в които ние използваме трети лица, за изпълняването на определени функции за нас, като обработка на кредитни карти, доставките на пакети и изпълнението на поръчките. В тези случаи ние предоставяме само информацията, необходима за изпълнение на тези специфични функции.
5.2. Доставчикът на услуги не прехвърля никаква информация, дадена от Потребителя, на трети лица за цели, различни от обработката и изпълнението на поръчката. Ние няма да продаваме, споделяме или преотдаваме тази информация на което и да било друго лице, поради каквато и да била причина.
5.3. Доставчикът на услуги си запазва правото да предаде информацията, предоставена от Потребителя, на властите в случай на нарушение на законите и/или нарушаване на установени добри практики (добросъвестност) от страна на Потребителя.
5.4. Потребителят има право да разглежда, променя и изтрива информация за себе си от регистъра. При поискване ние, по наша преценка, предоставяме на всеки потребител на сайта, който удостовери своята самоличност,  информация, която сме събрали за него/нея.

6. Поръчки и условия на плащане

6.1.Обвързващо споразумение за продажба на услугата е сключено между Доставчика на услугата и Потребителя с въвеждане на поръчката  на сайта и при получаване от Потребителя на  потвърждение за направената поръчка на посочения е-мейл, с което се потвърждава и плащането.
6.2. Освен ако не е договорено друго от Доставчика на услуги, плащането трябва да бъде получено от Доставчика на услуги преди потвърждаването на поръчката.
6.3. Доставчикът на услуги си запазва правото да откаже всяка поръчка по свое усмотрение.

6.4. Разплащателни методи използвани на Buenas Ondas: наложен платеж,банков превод, с банкова карта през БОРИКА и PayPal разплащателни методи.

7. Цени на продуктите

7.1.Цената на продукта, е цената, посочена за продукта на сайта в момента на поръчката.
7.2. Разходите за доставка са в допълнение към цената на продукта. Разходите за доставка варират в зависимост от теглото, обема и местоназначението на поръчката. Разходите за доставката можат да бъдат видяни на страницата "Доставка".
7.3. Всички цени на продуктите и разходите за доставка са показани в лева (BGN).
7.4. Всички цени на продуктите са с включен ДДС. Разходите за транспорт са без ДДС, като тази цена на транспорта е крайна за Потребителя.


8. Доставка


8.1. Времето за доставка се определя в зависимост  от междуназначението на доставката.
8.2. Доставчикът на услуги не носи отговорност за забавяне при изпълнението или за неизпълнение на настоящото споразумение или което и да било задължение по него, които са пряко свързани с причини извън неговия разумен контрол (непреодолима сила), включително, без да се ограничава до природни бедствия, пожари, стачки, трудови спорове, военни действия или намеса от страна на някой държавен орган, както и при неизпълнение на превозвача, доставчика, хардуерна, софтуерна или друга комуникационна неизправност и натовареност или мрежова недостатъчност.
8.3. Доставчикът на услуги носи отговорност за загуба на или щети по продукта, настъпили по време на доставката.

 

9. Рекламации. Анулиране и връщане

9.1. Потребителят (с изключение на организации и дружества) има право в срок от 14 работни дни да върне или замени продукт в съответствие с българското законодателство за защита на потребителите. Тази политика за рекламации не се отнася за продукти, които са изработени или модифицирани според желанията на Потребителя.
Потребителят има право да върне продукт, ако:
            1. Поръчката е била анулирана в съответствие с условията и реда за  уведомяване на Buenas Ondas онлайн магазин  в рамките на 7 работни дни от момента на доставката,
            2. Продуктът не е бил използван,
            3. Продуктът е в състоянието, в което Потребителят го е получил и всички части на продукта са включени в опаковката и
            4. Продуктът е бил преопакован в оригиналната му опаковка, без да е нарушена нейната цялост.
9.3. Продуктът трябва да бъде върнат незабавно след анулирането на поръчката.
9.4. При връщането на продукта, Потребителят е отговорен за риска от вреди и поема транспортните разходи.

9.5. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 7 работни дни.


10. Промени в услугата и това споразумение
Доставчикът на услуги си запазва правото да прави промени в настоящото Споразумение и сайта си  по всяко време.

 

11. Юрисдикцията и уреждане на спорове
Това Споразумение ще се тълкува, прилага и изпълнява във всички отношения в съответствие със законите на Република България. Всички спорове, произтичащи от настоящото Споразумение се